اطلاعیه
1401/4/1 چهارشنبه
قابل توجه دانشجویان دانشگاه؛
زمان برگزاری آزمون مجدد برخی از دروس اعلام شد

.

آزمون مجدد دومین لیست دروس جدول ذیل، در مراکز داخل و خارج از کشور در روز دوشنبه 06 تیرماه 1401 رأس ساعت‌ 08 برگزار خواهد شد.
کددرس نام درس کد دروس هم آزمون ساعت آزمون
1212446 حوزه هاي نوين در ترجمه 1212446 08:00
1216933 كاربرد آمار و سيستم اطلاعات جغرافيايي در برنامه ريزي شهري 1216933 08:00
1218067 مديريت رفتارسازماني   1218797 - 1218067- 1218123 08:00
1218392 مطالعات تطبيقي مديريت منابع انساني 1218392 08:00
1230137 ادبيات مقاومت 1230137 08:00
 
  1. شرکت دانشجو در آزمون دروس فوق الزامی نیست ولی چنانچه دانشجو در آزمون دروس فوق شرکت نماید نمره دوم ملاک عمل خواهد بود.
  2. صرفاً دانشجویانی می‌توانند در آزمون مجدد این دروس شرکت نمایند، که در آزمون قبلی شرکت نموده‌اند.
  3. در آزمون مجدد، دانشجویان باید به همان حوزه امتحانی درج شده بر روی کارت آزمون،  مراجعه نمایند.
  4. آزمون مجدد این درس برای کلیه دانشجویان به صورت کتبی است.

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر