گزارش تصویری

گزارش تصویری؛

اولین کنفرانس ملی آموزش ترکیبی ایران/سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور.آبان1398

ترکیبی

ترکیبی

ترکیبی

ترکیبی

ترکیبی

ترکیبی

ترکیبی

ترکیبی

ترکیبی

ترکیبی

ترکیبی

ترکیبی

ترکیبی

ترکیبی

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر