گزارش تصویری

'گزارش تصویری؛

با حضور مشاور وزیر و مدیرکل وزارتی وزارت علوم تحقیقات و فناوری :

چهارمحال

چهارمحال

چهارمحال

چهارمحال

چهارمحال

چهارمحال

چهارمحال

چهارمحال

چهارمحال

چهارمحال

چهارمحال

چهارمحال

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر