ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

1

مهندس علیرضا رهبری

مسئول فناوری اطلاعات دانشگاه

212

 

برای تماس با کارکنان محترم حوزه فناوری اطلاعات دانشگاه ابتدا  با شماره 03142727121 تماس گرفته،
سپس داخلی مورد نظر را شماره گیری نمایید.