ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

1

نجمه مختاری

کارشناس امور آزمایشگاه ها

209

2

سمیه طاهری

کارشناس کتابخانه

291

 

برای تماس با کارکنان محترم امور پژوهشی دانشگاه ابتدا  با شماره 03142727121 تماس گرفته،

سپس داخلی مورد نظر را شماره گیری نمایید.