كوچك يا بزرگ كردن بخش :.علوم تربیتی و روانشناسی
بخش علوم تربیتی و روانشناسی سال تحصیلی 95-94

 

بخش علمی علوم تربیتی و روانشناسی              سال تحصیلی 95-94

آموزش محیط زیست

برنامه ریزی آموزش از راه دور

تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی

تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی

روانشناسی سلامت

روانشناسی عمومی

کتابداری و اطلاع رسانی (علم اطلاعات و دانش شناسی)

فلسفه تعلیم و تربیت گرایش تعلیم و تربیت اسلامی

علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات و دانش
    مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی                  جدول تطبیق
مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش                          جدول تطبیق
فلسفه تعلیم و تربیت                                                    جدول تطبیق

 

بيشتر