متون عمومي

راهنمای استفاده از کتابخانه دیجیتال دانشگاه پیام نور

در سامانه کتابخانه دیجیتالی دانشگاه پیام نور به آدرسhttp://dlib.pnu.ac.ir حاوی بیش از صدو دوازده هزار عنوان کتاب شامل  کتب درسی انتشارات دانشگاه پیام نور، کتب لاتین و سایر کتب فارسی و عربی به صورت تمام متن می باشد. شما می توانید با ورود نام کاربری و رمز خود به محتوای تمام متن کتب مورد نظر بالاخص منابع درسی از انتشارات دانشگاه پیام نور در حالت آن لاین دسترسی داشته باشید. نام کاربری دانشجویان شماره دانشجویی، استاتید شماره استادی و کارکنان شماره پرسنلی و رمز ورود تمامی گروههای مذکور شماره ملی است.

قابل ذکر است منابع فوق قابلیت دانلود نداشته و فقط به صورت آن لاین و تحت محیط وب قابل مطالعه است.

 

بيشتر