كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي

مقطع کارشناسی ارشد:

ردیف

نام رشته

1

شیمی گرایش شیمی آلی

2

شیمی گرایش شیمی تجزیه

 

3

شیمی گرایش شیمی فیزیک

 

4

شیمی گرایش شیمی معدنی

 

5

زبان و ادبیات فارسی

 

6

زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان

 

7

زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری

 

8

ریاضی محض گرایش جبر

9

علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی

 

10

جغرافیا و برنامه ریزی  شهری گرایش برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری

 

11

برنامه ریزی آمایش سرزمین

مقطع دکتری:

 
شیمی فیزیک

بيشتر