كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
اطلاعیه تشکیل کلاسها وامتحانات میانترم

برنامه کلاسی تیمسال دوم 95-96از تاریخ 20بهمن فعال می گردد شروع کلاس ها از 30بهمن می باشد
برنامه هفته کلاس های مرکز بافق  برای دسترسی اسانتر دانشجویان هر هفته  روز چهارشنبه  برنامه کلاسی هفته اآینده در این قسمت قرار می گیر د

شروع کلاس های عصر اساتید محترم اقای دکتر شفیعی پور -- اقای بهنوئی -آقای دکتر مهدوی نژاد وسرکار خانم دکتر ایت اللهی روزهای چهارشنبه از ساعت12-16می باشد 
برنامه کلاسی از 16اردیبهشت تا21اردیبشهت  96  تاریخ ثبت میانترم در همین صفحه از دوم اردیبهشت

برنامه کلاسی 23اردیبهشت تا 28اردیبهشت 96 برنامه امتحانات میانترم نیمسال دوم 95-96
درس استاد روز تاریخ ساعت محل برگزاری درس روز تاریخ ساعت منبع امتحان 
اصول فقه 1 اعظم ابراهیمی شنبه ۱۳۹۶-۰۲-۲۳ 08:00-10:00 س ساختمان اصلی کلاس کلاس 2 کلیه دروس استاد خانم ایت اللهی  چهارشنبه  ۱۳۹۶-۰۲-27 11  
آسیب شناسی روانی 2 طیبه جمالی بافقی ۱۳۹۶-۰۲-۲۳ 08:00-10:00 س ساختمان اصلی کلاس کلاس 3 کلیه دروس استاد خانم اکرمی ،غلامزاده،جمالی جهت تاریخ وساعت برگزاری با استاد مربوط در ارتباط باشید 
روانشناسی رشد1 طیبه غلامزاده بافقی ۱۳۹۶-۰۲-۲۳ 08:00-10:00 س ساختمان اصلی کلاس کلاس 4 زبان عمومی  پنج شنبه  ۱۳۹۶-۰۲-14   4درس اول 
فرهنگ وتمدن اسلام و ایران محمد رضا جمالی ۱۳۹۶-۰۲-۲۳ 08:00-10:00 س ساختمان اصلی کلاس کلاس 1 اسیب شناسی اجتماعی  چهارشنبه  ۱۳۹۶-۰۲-20   تا صفحه 114
آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان طیبه جمالی بافقی ۱۳۹۶-۰۲-۲۳ 10:00-12:00 س ساختمان اصلی کلاس کلاس 2 امتحان میانترم کاربرد کامپیوتر در روانشناسی چهارشنبه  ۱۳۹۶-۰۲-20   تا صفحه 110
ادله اثبات دعوی اعظم ابراهیمی ۱۳۹۶-۰۲-۲۳ 10:00-12:00 س ساختمان اصلی کلاس کلاس 3 امتحان عملی کامپیوتر دانشجویان روانشناسی چهارشنبه  ۱۳۹۶-۰۲-20   کل کتاب
روانشناسی رشد1 طیبه غلامزاده بافقی ۱۳۹۶-۰۲-۲۳ 10:00-12:00 س ساختمان اصلی کلاس کلاس 4 زبان تخصصی 2 مدیریت (استاد تفکری ) چهارشنبه  ۱۳۹۶-۰۲-27    
فرهنگ وتمدن اسلام و ایران محمد رضا جمالی ۱۳۹۶-۰۲-۲۳ 10:00-12:00 س ساختمان اصلی کلاس کلاس 1 مبانی مدیریت دولتی  چهارشنبه  ۱۳۹۶-۰۲-13    
حقوق مدنی 2اموال ومالکیت اعظم ابراهیمی یکشنبه ۱۳۹۶-۰۲-۲۴ 08:00-10:00 س ساختمان اصلی کلاس کلاس 1 مابقی دروس استاد محمد حسین تفکری  جهت تاریخ وساعت برگزاری با استاد مربوط در ارتباط باشید 
حسابداری میانه 2 عفت اکرمی مقدم ۱۳۹۶-۰۲-۲۴ 08:00-10:00 س ساختمان اصلی کلاس کلاس 2 دروس استاد شفیعی پور که کلاس ندارد  چهارشنبه  ۱۳۹۶-۰۲-20    
روانشناسی دین طیبه غلامزاده بافقی ۱۳۹۶-۰۲-۲۴ 08:00-10:00 س ساختمان اصلی کلاس کلاس 3 دروس استاد شفیعی پور که کلاس دارد  اخرین جلسه کلاس 
روانشناسی شخصیت طیبه جمالی بافقی ۱۳۹۶-۰۲-۲۴ 08:00-10:00 س ساختمان اصلی کلاس کلاس4 کلیه دروس استاد افضلی   دوشنبه  ۱۳۹۶-۰۲-25 15 4فصل اول 
حقوق مدنی 2اموال ومالکیت اعظم ابراهیمی ۱۳۹۶-۰۲-۲۴ 10:00-12:00 س ساختمان اصلی کلاس کلاس 1 مدیریت رفتار سازمانی  سه شنبه  ۱۳۹۶-۰۲-26 12.3 تا صفحه 160
حسابداری میانه 2 عفت اکرمی مقدم ۱۳۹۶-۰۲-۲۴ 10:00-12:00 س ساختمان اصلی کلاس کلاس 2 مدیریت استراتژیک سه شنبه  ۱۳۹۶-۰۲-26 12.3 تاصفحه 87
روانشناسی دین طیبه غلامزاده بافقی ۱۳۹۶-۰۲-۲۴ 10:00-12:00 س ساختمان اصلی کلاس کلاس 3 بهره وری وتجزیه وتحلیل ان در سازمانها چهارشنبه  ۱۳۹۶-۰۲-27 15.3 تا صفحه 105
روانشناسی شخصیت طیبه جمالی بافقی ۱۳۹۶-۰۲-۲۴ 10:00-12:00 س ساختمان اصلی کلاس کلاس4 روابط کار درسازمان  چهارشنبه  ۱۳۹۶-۰۲-27 15.3 تاصفحه 166
ورزش 1 عباس فتاحی بافقی ۱۳۹۶-۰۲-۲۴ 12:00-14:30 س سوله ورزشی کلاس سوله  بهداشت وایمنی در مدارس  چهارشنبه  ۱۳۹۶-۰۲-27    
انگیزش وهیجان طیبه جمالی بافقی ۱۳۹۶-۰۲-۲۴ 14:30-18:30 س ساختمان اصلی کلاس کلاس 1 پول وارزوبانکداری  پنج شنبه  ۱۳۹۶-۰۲-21 10 5فصل اول کتاب
حقوق اداری 1 مهناز عباسی بافقی دوشنبه ۱۳۹۶-۰۲-۲۵ 08:00-10:00 س ساختمان اصلی کلاس کلاس 1 اقتصاد کلان  پنج شنبه  ۱۳۹۶-۰۲-28 11 5فصل اول کتاب
روانشناسی رشد 2 طیبه غلامزاده بافقی ۱۳۹۶-۰۲-۲۵ 08:00-10:00 س ساختمان اصلی کلاس کلاس 2 مدیریت اسلامی پیشرفته 1 جهت تاریخ وساعت برگزاری با استاد مربوط در ارتباط باشید (استاد بوی ابادی )
آشنایی با دفاع مقدس محمد رضا دهستانی ۱۳۹۶-۰۲-۲۵ 08:00-10:00 س ساختمان اصلی کلاس کلاس 3 مبانی واصول سازمان مدیریت 
حسابداری دولتی عفت اکرمی مقدم ۱۳۹۶-۰۲-۲۵ 08:00-10:00 س ساختمان اصلی کلاس کلاس 5 روانشناسی سازمانی 
پروژه (پژوهشهای عملی وانفرادی ) طیبه جمالی بافقی ۱۳۹۶-۰۲-۲۵ 08:00-10:00 س ساختمان اصلی کلاس کلاس4 مدیریت توسعه 
حسابداری پیشرفته 1 فاطمه دانشمندی بافقی ۱۳۹۶-۰۲-۲۵ 08:00-10:00 س ساختمان اصلی کلاس کلاس7 مبانی روش تحقیق  پنج شنبه  ۱۳۹۶-۰۲-21 10 3فصل اول کتاب
حقوق اداری 1 مهناز عباسی بافقی ۱۳۹۶-۰۲-۲۵ 10:00-12:00 س ساختمان اصلی کلاس کلاس 1 مدیریت تولید  چهارشنبه  ۱۳۹۶-۰۲-13 14.3 100صفحه اول کتاب
روانشناسی رشد 2 طیبه غلامزاده بافقی ۱۳۹۶-۰۲-۲۵ 10:00-12:00 س ساختمان اصلی کلاس کلاس 2 کنترل پروژه پنج شنبه  ۱۳۹۶-۰۲-28 10 100صفحه اول کتاب
آشنایی با دفاع مقدس محمد رضا دهستانی ۱۳۹۶-۰۲-۲۵ 10:00-12:00 س ساختمان اصلی کلاس کلاس 3 بازاریابی بین المل  چهارشنبه  ۱۳۹۶-۰۲-27 15.3 100صفحه اول کتاب
حسابداری دولتی عفت اکرمی مقدم ۱۳۹۶-۰۲-۲۵ 10:00-12:00 س ساختمان اصلی کلاس کلاس 5 کارسنجی  چهارشنبه  ۱۳۹۶-۰۲-27 15.3 100صفحه اول کتاب
متون زبان تخصصی روانشناسی وعلوم تربیتی طیبه جمالی بافقی ۱۳۹۶-۰۲-۲۵ 10:00-12:00 س ساختمان اصلی کلاس کلاس4 مابقی دروس استاد محسن تفکری  جهت تاریخ وساعت برگزاری با استاد مربوط در ارتباط باشید
حسابداری پیشرفته 1 فاطمه دانشمندی بافقی ۱۳۹۶-۰۲-۲۵ 10:00-12:00 س ساختمان اصلی کلاس کلاس7 زبان اقتصاد ومدیریت  چهارشنبه  ۱۳۹۶-۰۲-27    
فارسی محمد عباسی بافقی ۱۳۹۶-۰۲-۲۵ 12:00-14:30 س ساختمان اصلی کلاس کلاس8          
ورزش 1 محبوبه دهقان  ۱۳۹۶-۰۲-۲۵ 12:00-14:30 س سوله ورزشی کلاس سوله  مبانی امورمالی وتنظیم بودجه  یکشنبه  ۱۳۹۶-۰۲-17 10 3فصل اول کتاب
فناوری آموزشی طیبه غلامزاده بافقی سه‌شنبه ۱۳۹۶-۰۲-۲۶ 08:00-10:00 س ساختمان اصلی کلاس کلاس 1 اقتصاد خرد  دوشنبه  ۱۳۹۶-۰۲-18 14 5فصل اول کتاب
حقوق مدنی 6عقودمعین قسمت (الف ) اعظم ابراهیمی ۱۳۹۶-۰۲-۲۶ 08:00-10:00 س ساختمان اصلی کلاس کلاس 2 مالیه عمومی (اقتصاد بخش عمومی) چهارشنبه  ۱۳۹۶-۰۲-20 14 5فصل اول کتاب
کلیات فلسفه اخلاق افلاطون صادقی یخدانی ۱۳۹۶-۰۲-۲۶ 08:00-10:00 س ساختمان اصلی کلاس کلاس 5 امتحان عملی تربیت بدنی و ورزش 1خواهران  دوشنبه  ۱۳۹۶-۰۲-25 12  
روانشناسی سیاسی طیبه جمالی بافقی ۱۳۹۶-۰۲-۲۶ 08:00-10:00 س ساختمان اصلی کلاس کلاس4 امتحان عملی تربیت بدنی و ورزش 1برادران   یکشنبه  ۱۳۹۶-۰۲-31 12  
حقوق مدنی 6عقودمعین قسمت (الف ) اعظم ابراهیمی ۱۳۹۶-۰۲-۲۶ 10:00-12:00 س ساختمان اصلی کلاس کلاس 2 میانترم تفسیر موضوعی قران ونهج ا لبلاغه به ازای هر 2ساعت جلسه شرکت نکردن در کلاس 20عدد سوال تستی از کتاب وتا 30اردیبهشت تحویل اموزش داد شود
فناوری آموزشی طیبه غلامزاده بافقی ۱۳۹۶-۰۲-۲۶ 10:00-12:00 س ساختمان اصلی کلاس کلاس 3          
کلیات فلسفه اخلاق افلاطون صادقی یخدانی ۱۳۹۶-۰۲-۲۶ 10:00-12:00 س ساختمان اصلی کلاس کلاس 5          
روانشناسی سیاسی طیبه جمالی بافقی ۱۳۹۶-۰۲-۲۶ 10:00-12:00 س ساختمان اصلی کلاس کلاس4          
مدیریت رفتارسازمانی محمد جواد بوئی آبادی ۱۳۹۶-۰۲-۲۶ 12:00-14:30 س ساختمان اصلی کلاس کلاس7
فارسی محمد عباسی بافقی ۱۳۹۶-۰۲-۲۶ 12:00-14:30 س ساختمان اصلی کلاس کلاس 3
آشنایی بامتون اخلاق اسلامی افلاطون صادقی یخدانی ۱۳۹۶-۰۲-۲۶ 12:00-14:30 س ساختمان اصلی کلاس کلاس 5
متون فقه 1 اعظم ابراهیمی چهارشنبه ۱۳۹۶-۰۲-۲۷ 08:00-10:00 س ساختمان اصلی کلاس کلاس 1
حسابداری مالیاتی عفت اکرمی مقدم ۱۳۹۶-۰۲-۲۷ 08:00-10:00 س ساختمان اصلی کلاس کلاس 3
روانشناسی اجتماعی بتول کریمیان بافقی ۱۳۹۶-۰۲-۲۷ 08:00-10:00 س ساختمان اصلی کلاس کلاس 5
تحقیق درعملیات 1 داوود شفیعی پور ۱۳۹۶-۰۲-۲۷ 08:00-10:00 س ساختمان اصلی کلاس کلاس 8
زبان تخصصی روانشناسی 2 طیبه جمالی بافقی ۱۳۹۶-۰۲-۲۷ 08:00-10:00 س ساختمان اصلی کلاس کلاس 9
ریاضیات پایه ومقدمات آمار2 مهرآسا آیت اللهی ۱۳۹۶-۰۲-۲۷ 08:00-10:00 س ساختمان اصلی کلاس کلاس4
آشنایی با متون اخلاق به زبان انگلیسی محمد حسین مهدوی نژاد ۱۳۹۶-۰۲-۲۷ 08:00-10:00 س ساختمان اصلی کلاس کلاس2
حقوق ثبت اعظم ابراهیمی ۱۳۹۶-۰۲-۲۷ 10:00-12:00 س ساختمان اصلی کلاس کلاس 1
حسابداری مالیاتی عفت اکرمی مقدم ۱۳۹۶-۰۲-۲۷ 10:00-12:00 س ساختمان اصلی کلاس کلاس 3
روانشناسی اجتماعی بتول کریمیان بافقی ۱۳۹۶-۰۲-۲۷ 10:00-12:00 س ساختمان اصلی کلاس کلاس 5
تحقیق درعملیات 1 داوود شفیعی پور ۱۳۹۶-۰۲-۲۷ 10:00-12:00 س ساختمان اصلی کلاس کلاس 8
زبان تخصصی روانشناسی 2 طیبه جمالی بافقی ۱۳۹۶-۰۲-۲۷ 10:00-12:00 س ساختمان اصلی کلاس کلاس 9
ریاضیات پایه ومقدمات آمار2 مهرآسا آیت اللهی ۱۳۹۶-۰۲-۲۷ 10:00-12:00 س ساختمان اصلی کلاس کلاس4
آشنایی با متون اخلاق به زبان انگلیسی محمد حسین مهدوی نژاد ۱۳۹۶-۰۲-۲۷ 10:00-12:00 س ساختمان اصلی کلاس کلاس2
مدیریت رفتارسازمانی محمد جواد بوئی آبادی ۱۳۹۶-۰۲-۲۷ 12:00-14:30 س ساختمان اصلی کلاس کلاس 1
فلسفه اسلامی 1 محمد حسین مهدوی نژاد ۱۳۹۶-۰۲-۲۷ 12:00-14:30 س ساختمان اصلی کلاس کلاس 10
ریاضیات پایه مهرآسا آیت اللهی ۱۳۹۶-۰۲-۲۷ 12:00-14:30 س ساختمان اصلی کلاس کلاس4
آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت 1 داوود شفیعی پور ۱۳۹۶-۰۲-۲۷ 13:30-15:30 س ساختمان اصلی کلاس کلاس 2
بازاریابی بین الملل محسن تفکری بافقی ۱۳۹۶-۰۲-۲۷ 13:30-15:30 س ساختمان اصلی کلاس کلاس 8
مالیه عمومی وتنظیم خطمشی مالی دولت محمد علی ابوطالبی ۱۳۹۶-۰۲-۲۷ 15:30-17:30 س ساختمان اصلی کلاس کلاس 10
آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت 1 داوود شفیعی پور ۱۳۹۶-۰۲-۲۷ 15:30-17:30 س ساختمان اصلی کلاس کلاس 2
روابط کاردرسازمان محمد جواد بوئی آبادی ۱۳۹۶-۰۲-۲۷ 15:30-17:30 س ساختمان اصلی کلاس کلاس 5
علوم اعصاب شناختی طیبه محمدی نیا ۱۳۹۶-۰۲-۲۷ 15:30-17:30 س ساختمان اصلی کلاس کلاس 8
کار سنجی محسن تفکری بافقی ۱۳۹۶-۰۲-۲۷ 15:30-17:30 س ساختمان اصلی کلاس کلاس4
زبان تخصصی 2 محمد حسین تفکری بافقی ۱۳۹۶-۰۲-۲۷ 15:30-17:30 س ساختمان اصلی کلاس کلاس7
پویایی گروه جواد علایی بافقی ۱۳۹۶-۰۲-۲۷ 14:30-18:30 س ساختمان اصلی کلاس کلاس 5
فارسی محمد عباسی بافقی ۱۳۹۶-۰۲-۲۷ 14:30-18:30 س ساختمان اصلی کلاس کلاس4
کاربردکامپیوتردرحسابداری حجت عباسی  پنج‌شنبه ۱۳۹۶-۰۲-۲۸ 08:00-10:00 س ساختمان اصلی کلاس سایت کامپیوتر
اقتصادکلان محمد علی ابوطالبی ۱۳۹۶-۰۲-۲۸ 08:00-10:00 س ساختمان اصلی کلاس کلاس 1
آمار استنباطی سعیده بافکری ۱۳۹۶-۰۲-۲۸ 08:00-10:00 س ساختمان اصلی کلاس کلاس2
کاربردکامپیوتردرحسابداری حجت عباسی  ۱۳۹۶-۰۲-۲۸ 10:00-12:00 س ساختمان اصلی کلاس سایت کامپیوتر
اقتصادکلان محمد علی ابوطالبی ۱۳۹۶-۰۲-۲۸ 10:00-12:00 س ساختمان اصلی کلاس کلاس 1
کنترل پروژه محسن تفکری بافقی ۱۳۹۶-۰۲-۲۸ 10:00-12:00 س ساختمان اصلی کلاس کلاس3
آمار استنباطی سعیده بافکری ۱۳۹۶-۰۲-۲۸ 10:00-12:00 س ساختمان اصلی کلاس کلاس2
کاربردکامپیوتردرحسابداری حجت عباسی  ۱۳۹۶-۰۲-۲۸ 12:00-14:30 س ساختمان اصلی کلاس سایت کامپیوتر
آمار استنباطی سعیده بافکری ۱۳۹۶-۰۲-۲۸ 13:30-15:30 س ساختمان اصلی کلاس کلاس2
ساختمان داده ها و الگوریتمها حجت عباسی  ۱۳۹۶-۰۲-۲۸ 15:30-17:30 س ساختمان اصلی کلاس کلاس 3
آمار استنباطی سعیده بافکری ۱۳۹۶-۰۲-۲۸ 15:30-17:30 س ساختمان اصلی کلاس کلاس2