متون عمومي

رشته های مهندسی کشاورزی
دانشکده گروه آموزشی رشته تحصیلی مقطع
مهندسی کشاورزی علوم کشاورزی علوم و مهندسی صنایع غذایی کارشناسی
مهندسی کشاورزی علوم کشاورزی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون کارشناسی
مهندسی کشاورزی علوم کشاورزی مهندسی علوم کشاورزی کارشناسی
مهندسی کشاورزی علوم کشاورزی مهندسی مدیریت وآبادانی روستاها کارشناسی
مهندسی کشاورزی علوم کشاورزی مهندسی آب وخاک کارشناسی
مهندسی کشاورزی علوم کشاورزی مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست کارشناسی
مهندسی کشاورزی علوم کشاورزی مهندسی کشاورزی (علوم دامی ) کارشناسی
مهندسی کشاورزی علوم کشاورزی مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی (چندبخشی ) کارشناسی
مهندسی کشاورزی علوم کشاورزی مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی گرایش زراعت کارشناسی
مهندسی کشاورزی علوم کشاورزی مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی کارشناسی
مهندسی کشاورزی اقتصاد ومدیریت کشاورزی مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی کارشناسی
مهندسی کشاورزی آبیاری مهندسی کشاورزی-آب کارشناسی
مهندسی کشاورزی ماشینهای کشاورزی مهندسی کشاورزی-مکانیزاسیون کشاورزی کارشناسی

بيشتر