متون عمومي

رشته های مهندسی فناوری اطلاعات
دانشکده گروه آموزشی رشته تحصیلی مقطع
مهندسی فناوری اطلاعات مهندسی فناوری اطلاعات مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی ) کارشناسی
مهندسی فناوری اطلاعات مهندسی فناوری اطلاعات مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی ) کارشناسی
مهندسی فناوری اطلاعات مهندسی فناوری اطلاعات علوم کامپیوتر(چندبخشی ) کارشناسی
مهندسی فناوری اطلاعات مهندسی فناوری اطلاعات مهندسی کامپیوتر(سخت افزار) کارشناسی

بيشتر