متون عمومي

رشته های فنی و مهندسی
دانشکده گروه آموزشی رشته تحصیلی مقطع
فنی و مهندسی مهندسی مدیریت اجرایی مهندسی مدیریت اجرایی کارشناسی
فنی و مهندسی مهندسی مدیریت پروژه مهندسی مدیریت پروژه کارشناسی
فنی و مهندسی مهندسی عمران مهندسی عمران کارشناسی
فنی و مهندسی مهندسی صنایع مهندسی صنایع کارشناسی
فنی و مهندسی مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات کارشناسی
فنی و مهندسی مهندسی شیمی مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی کارشناسی
فنی و مهندسی مهندسی شیمی مهندسی پلیمر - صنایع پلیمر کارشناسی
فنی و مهندسی مهندسی شیمی مهندسی شیمی کارشناسی
فنی و مهندسی مهندسی برق مهندسی برق - گرایش مخابرات کارشناسی
فنی و مهندسی مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار کارشناسی
فنی و مهندسی مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری کارشناسی
فنی و مهندسی مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات کارشناسی

بيشتر