متون عمومي

رشته های علوم انسانی
دانشکده گروه آموزشی رشته تحصیلی مقطع
علوم انسانی علوم تربیتی علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی کارشناسی
علوم انسانی علوم تربیتی علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی کارشناسی
علوم انسانی علوم تربیتی آموزش و پرورش ابتدایی کارشناسی ناپیوسته
علوم انسانی علوم تربیتی علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی کارشناسی
علوم انسانی علوم تربیتی علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی کارشناسی
علوم انسانی علوم تربیتی راهنمایی و مشاوره کارشناسی
علوم انسانی علوم تربیتی آموزش حرفه و فن کارشناسی ناپیوسته
علوم انسانی علوم تربیتی امور تربیتی کارشناسی ناپیوسته
علوم انسانی زبانشناسی و زبانهای خارجی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی
علوم انسانی ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی کارشناسی
علوم انسانی ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد
علوم انسانی حسابداری حسابداری (چندبخشی ) کارشناسی
علوم انسانی تربیت بدنی تربیت بدنی و علوم ورزشی کارشناسی ناپیوسته
علوم انسانی تربیت بدنی تربیت بدنی وعلوم ورزشی (خواهران ) کارشناسی
علوم انسانی تربیت بدنی تربیت بدنی وعلوم ورزشی (برادران ) کارشناسی
علوم انسانی تربیت بدنی علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش کارشناسی
علوم انسانی تربیت بدنی علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش کارشناسی
علوم انسانی جغرافیا جغرافیای انسانی (روستایی ) کارشناسی
علوم انسانی جغرافیا جغرافیای انسانی (شهری ) کارشناسی
علوم انسانی جغرافیا جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی ) کارشناسی
علوم انسانی جغرافیا جغرافیا و برنامه ریزی شهری کارشناسی
علوم انسانی جغرافیا جغرافیا و برنامه ریزی روستایی کارشناسی
علوم انسانی جغرافیا جغرافیا و برنامه ریزی شهری (جدید) کارشناسی
علوم انسانی جغرافیا آب و هوا شناسی کارشناسی
علوم انسانی روانشناسی روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی کارشناسی
علوم انسانی روانشناسی روانشناسی کارشناسی
علوم انسانی مدیریت مدیریت دولتی کارشناسی
علوم انسانی مدیریت مدیریت بازرگانی کارشناسی
علوم انسانی مدیریت مدیریت جهانگردی کارشناسی
علوم انسانی الهیات تربیت معلم قرآن کریم کارشناسی ناپیوسته
علوم انسانی الهیات الهیات ومعارف اسلامی گرایش ادیان وعرفان کارشناسی
علوم انسانی الهیات الهیات ومعارف اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی کارشناسی
علوم انسانی الهیات الهیات ومعارف اسلامی گرایش علوم قرآن وحدیث کارشناسی
علوم انسانی الهیات الهیات ومعارف اسلامی گرایش فلسفه وکلام اسلامی کارشناسی
علوم انسانی الهیات الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی کارشناسی
علوم انسانی الهیات آموزش دینی- عربی کارشناسی ناپیوسته
علوم انسانی اقتصاد علوم اقتصادی (نظری )چندبخشی کارشناسی
علوم انسانی علوم اجتماعی علوم اجتماعی (تعاون ورفاه اجتماعی ) کارشناسی
علوم انسانی علوم اجتماعی علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی ) کارشناسی
علوم انسانی علوم اجتماعی علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) کارشناسی
علوم انسانی علوم اجتماعی علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه) کارشناسی
علوم انسانی علوم اجتماعی علوم ارتباطات اجتماعی (روابط عمومی) کارشناسی
علوم انسانی حقوق حقوق کارشناسی
علوم انسانی زبان وادبیات انگلیسی زبان وادبیات انگلیسی کارشناسی
علوم انسانی زبان وادبیات انگلیسی آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
علوم انسانی تاریخ تاریخ کارشناسی
علوم انسانی زبان وادبیات عرب زبان وادبیات عرب کارشناسی
علوم انسانی زبان وادبیات عرب زبان و ادبیات عربی کارشناسی
علوم انسانی علوم سیاسی علوم سیاسی کارشناسی
علوم انسانی مدیریت دولتی مدیریت دولتی (چندبخشی ) کارشناسی
علوم انسانی مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی (چندبخشی ) کارشناسی
علوم انسانی مدیریت صنعتی مدیریت صنعتی (چندبخشی ) کارشناسی
علوم انسانی مدیریت جهانگردی مدیریت جهانگردی (چندبخشی ) کارشناسی

بيشتر