تاریخ امتحانات میان ترم رشته ادبیات کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز ملایر

ردیف

نام درس

نام استاد

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

توضیحات

1

مثنوی

دکتر واشقانی

94/01/27

9

 

2

خاقانی و نظامی

دکتر واشقانی

94/01/27

10