اعضای علمی گروه فنی و مهندسی

ردیف
نام
نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
دانلود رزومه
1
حسین
ناهید
دکتری
صنایع
2
آزیتا
سلطانیان
کارشناسی ارشد
کامپیوتر