اعضای علمی گروه علوم انسانی

ردیف
نام
نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
دانلود رزومه
1
حمیدرضا
طیبی نسب
دکتری
فقه و مبانی حقوق
2
جعفر
شهاب الملک
دکتری
جغرافیا
3
مرتضی
قدیمی
دکتری
ادبیات عرب 
4
جلیل
مسعودی فر
دکتری
ادبیات فارسی 

5
علی
جهانگیری
دکتری
مشاوره خانواده
6
ناز محمد
اونق
دکتری
علوم اجتماعی

دانلود رزومه
7
علی
بادامی
دکتری
الهیات

دانلود رزومه