نخبگان استان اردبیل

.


 

تعداد دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه پیام نور استان اردبیل

ثبت اختراع

تعداد مخترع

طرح های ابتکاری

مبتکر

تالیفات

مقالات

عناوین

ISI

علمی پژوهشی

علمی ترویجی

ملی

بین المللی

7

2

2

2

2

-

-

-

2

-

 

 

تعداد ثبت اختراع دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه پیام نور استان اردبیل

از سال 85-95

جمع کل

1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

-

5

1

1

-

-

-

-

-

-

-

7
دانشجویان و دانش آموختگان نخبه و فرهیخته دانشگاه پیام نور استان اردبیل

نام و نام خانوادگی

مرکز

رشته تحصیلی

عنوان

رضا شجاع

اردبیل

فیزیک

مخترع

عارف حبوبی

مشگین شهر

فیزیک

مخترع - مولف

قاسم نوجامه

ارشق

شیمی

کسب عنوان ملی