شرح وظایف امور برنامه ریزی دانشگاه پیام نور مرکز ملایر
الف ) برنامه ریزی

1-تهیه و تنظیم برنامه درسی در مقاطع مختلف با هماهنگی مدیران گروه های آموزشی در هر نیم سال تحصیلی

2-تهیه و تنظیم و اعلام برنامه کلاسی دروس آزمایشگاهی- عملی- پروژه ای با هماهنگی مدیران گروه

3-همکاری با مدیران گروه و مسئولین رشته ها در خصوص تهیه فضای کارگاهی برای دروس کارگاهی و اعلام برنامه آن در سایت و تابلو اعلانات

4-هماهنگی با کارشناس تربیت بدنی مدیریت دانشجویی دانشگاه در خصوص اجاره و تأمین فضای ورزشی جهت ارائه دروس عملی تربیت بدنی.

ب ) امور اساتید و اعضای هیأت علمی

1-جذب اساتید متقاضی همکاری به صورت حق التدریس، تشکیل پرونده و تهیه بانک اطلاعات اساتید

2-صدور ابلاغ تدریس، تهیه و تنظیم فرم های حق التدریس، صدور گواهی اشتغال به تدریس و تنظیم قرارداد حق التدریس

3-تهیه کارنامه عملکرد کلیه اساتید جهت درج در پرونده

4-جمع آوری و اسکن مدارک اساتید، آخرین حکم کارگزینی اعضای هیأت علمی و استعلام مدارک از دانشگاه های مختلف

ج ) برگزاری کلاس ها

1-نظارت بر حضور و غیاب اساتید مدعو و اعضای هیأت علمی در هر نیم سال تحصیلی و پیگیری امور مربوط به ساعات جبرانی و تکمیلی اساتید

2-تنظیم و نظارت برنامه سرویس ایاب و ذهاب اساتید

3-ارزشیابی اساتید مدعو، عضو هیأت علمی و گزارش آن به ریاست دانشگاه، معاونت آموزشی و مدیران گروه استان

4-اجرا و نظارت کامل بر برگزاری کلاس های نظری که در مراکز شماره 2 و 3 و پردیسان برگزار می شود

5-تهیه برنامه کلی و هفتگی کلاس های ارائه شده در هر نیم سال و اعلام آن به اساتید و دانشجویان از طریق تابلو اعلانات و سایت دانشگاه پیام نور واحد سامن

6-بررسی و پذیرش تقاضاهای حضور در کلاس دانشجویان از مراکز دیگر

7-اختصاص فضای کلاسی جهت برگزاری کلاس های کانون ها و انجمن های مختلف با هماهنگی مدیریت دانشجویی و فرهنگی

8-نظارت بر وسایل کمک آموزشی ( دیتاپروژکتور، وایت بردها و ... )

د) اطلاع رسانی منابع درسی، آیین نامه ها و بخشنامه های سازمان مرکزی

1-پیگیری منابع درسی، تغییر وضعیت منابع و اطلاع رسانی به اساتید و دانشجویان

2-اطلاع رسانی و اجرای آیین نامه فعالیت های علمی، دستور العمل های مربوطه و بخشنامه های مربوط به برنامه ریزی و تغییرات منابع درسی

ه ) سایت گلستان

1-ارائه و تعریف ظرفیت دروس ارائه شده در هر نیم سال تحصیلی در سایت گلستان و یا اعمال درخواست افزایش ظرفیت در سایت گلستان

2-تعریف دروس خودخوان و غیر خودخوان در سایت گلستان

3-اختصاص دروس به نام اساتید

4-تفکیک و ادغام گروه های درسی نظری، نظری- عملی، عملی و آزمایشگاهی، پروژه، کاراموزی و ...

و ) آمار

1-تهیه آمار مربوط به دروس، اساتید، رشته ها و گزارش های مورد نیاز سازمان مرکزی، مدیریت های مختلف دانشگاه و غیره.

2-نظارت بر آمار دانشجویان به تفکیک رشته و درس قبل و بعد از حذف و اضافه

ز) واحدهای تابعه

1-معرفی اساتید جهت برنامه ریزی درسی در هر نیم سال تحصیلی

2-راهنمایی و آموزش موارد مربوط به کاربر ارائه دروس در سایت گلستان

3-تأیید فرم های حق التدریس مدرسین مدعو و اعضای هیأت علمی در هر نیم سال تحصیلی

ح)دریافت نظرات، پیشنهادات و درخواست اساتید و دانشجویان در خصوص :

1-وضعیت منابع درسی

2-برنامه کلاس های ارائه شده در نیم سال

3-برگزاری کلاس ها

4-انتخاب اساتید مدعو و عضو هیأت علمی

5-حضور و غیاب اساتید

6-ارزشیابی اساتید و ...

ط) سایر موارد

1-همکاری با مدیریت آموزش در خصوص برگزاری آزمون های میان ترم، دروس عملی و پروژه ای و دروس بدون منبع

2-پاسخ به سؤالات مربوط به برنامه ریزی (تلفنی، حضوری و پست الکترونیک )