🔹🔹🔹اطلاعیه🔹🔹🔹
👈درس بازاریابی بین الملل با استاد آژیر خودخوان و دروس اصول مبانی سازمان مدیریت (کلیه رشته ها)من بعد به جای استاد منصور

روستا با استاد آژیر از ساعت 11/30 الی13/30 طبق همان تاریخ های برنامه کلاسی برگزار می گردد.شایان ذکر است جبرانی ها با
هماهنگی دانشجو و استاد برگزار می گردد


👈درس مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت از عادی به خودخوان تغییر ودرس اخلاق حرفه ای با رویکرد اسلامی از خودخوان به عادی با استادصائب دوست روز های چهار شنبه مورخ28 فروردین و 11 و25 اردیبهشت و8خرداد از ساعت14 الی 15/30 کلاس 102 برگزار می گردد.

👈کلاس سازه های بتنی رشته معماری از خودخوان به عادی تغییر و با استاد بشاش طبق همان ساعات برنامه کلاسی(دوشنبه 9 و 23 اردیبهشت و 6خرداد ساعت11/30 کلاس103) برگزار می گردد.

👈دانشجویان رشته ریاضیات و کاربرد ها -آمار  و سایر دروس فنی و علوم پایه که با استاد نجف زاده واحد اخذ نمو ده اندو برنامه کلاسی دریافت ننموده اند بایستی جهت مراجعه به استاد خود روز های دوشنبه ساعت 9/30 الی 11 کلاس 100 حضور یابند.

👈درس اصول و مقررات پیمان از استاد اشرفی به استاد زارع تغییر یافت و من بعد روز های شنبه مورخ 7و21 اردیبهشت و 4 خرداد ساعت 14 الی 18 در کلاس سایت برگزار می گردد.

👈کلاس و جلسه فوق العاده درس معرفت شناسی با استاد رستمی رشته روانشناسی سه شنبه 10 اردیبهشت از ساعت 14 الی 15:30  و 15:45 الی 17 برگزار می گردد.

👈کلاس و جلسه فوق العاده درس آشنایی با فلسفه اسلامی با استاد رستمی رشته روانشناسی پنج شنبه 12 اردیبهشت از ساعت 14 الی 15:30  و 15:45 الی 17 برگزار می گردد.

👈کلاس و جلسه فوق العاده درس مبانی فلسفه 1 با استاد رستمی رشته علوم اجتماع-جامعه شناسی پنج شنبه 12 اردیبهشت از ساعت 14 الی 15:30  و 15:45 الی 17 برگزار می گردد.

بيشتر