شورای دانشگاه

 

«اعضای شورای دانشگاه»

 

 

   الف: اعضای حقوقی

 

1

آقای دکتر محمدرضا زمانی

ریاست دانشگاه و رئیس شورا

 

2

آقای دکتر مرتضی محسنی

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

3

آقای دکتر محمد علی کریمی

 معاونت فناوری و پژوهش

4

آقای دکتر حسن علیزاده

معاونت اداری، مالی و عمرانی

5

آقای دکتر محمد جمال زاده

معاونت حقوقی، مجلس و امور استانها

6

آقای دکتر محمد هادی امین ناجی

معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی

 

 

 

ب: اعضای حقیقی
 

8

آقای دکتر محمد محمودی میمند

عضو هیات علمی دانشگاه و دبیر شورا

 

9

آقای دکتر سید احمد میرشکرایی

عضو هیات علمی دانشگاه

10

آقای دکتر حسین زارع

عضو هیات علمی دانشگاه

11

آقای دکتر کوروش پرند

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

12

آقای دکتر میرزا حسن حسینی

عضو هیات علمی دانشگاه

13

آقای دکتر احمد علی پور

عضو هیات علمی دانشگاه 

14

آقای دکتر عسگر جلالیان

عضو هیات علمی دانشگاه

15

آقای دکتر علی جمشیدی

سرپرست دانشگاه پیام نور استان تهران

16

آقای دکتر محمد علی داوریار

رئیس دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی

17

آقای دکتر مهدی یوسفی رئیس دانشگاه پیام نور استان اصفهان

18

آقای دکتر سید علی علم الهدی

رئیس بخش الهیات و علوم اسلامی

19

آقای دکتر علی عبادیان

سرپرست بخش علوم پایه

20

آقای دکتر محمد رضا سرمدی

رئیس بخش روانشناسی و علوم تربیتی

21

آقای دکتر علی کریمی فیروزجایی

رئیس بخش ادبیات و علوم انسانی

22 خانم دکتر آتوسا وزیری عضو هیات علمی دانشگاه