كاركنان اداره خدمات آموزشي مركز بجنورد :

مسئول آموزش : آقای عبدل آبادی   داخلی :202
شماره تلفن دانشگاه 32296721-058
آموزش علوم انسانی
آموزش علوم پایه
کارشناسان
کارشناسان
ولی الهوردی زاده(کارشناس آموزش و ثبت نام)
داخلی :    253 
آقای ثابت قدم(کارشناس آموزش و ثبت نام)
داخلی :  256  
خانم دلیر(کارشناس آموزش و ثبت نام)
                داخلی :   240
خانم رشیدمقدم(کارشناس آموزش و ثبت نام)داخلی :   255
    زبان و ادبیات انگلیسی-علوم اجتماعی (کلیه گرایش)-تاریخ-زبان و ادبیات عرب-علوم سیاسی-مهندسی کشاورزی (کلیه گرایش) مهندسی معماری-مهندسی شهرسازی-حقوق
  علوم تربیتی (کلیه گرایش ها) راهنمایی و مشاوره زبان و ادبیات فارسی تربیت بدنی و علوم ورزشی جامعه شناسی مهندسی صنایع-مهندسی مکانیک-مهندسی شیمی-مهندسی برق-مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات-حسابداری
 
 
مدیریت (بازرگانی، دولتی، جهانگردی و صنعتی)- جغرافیا (کلیه گرایش) روانشناسی (کلیه گرایش) الهیات (کلیه گرایش) - اقتصاد
 
ریاضی، فیزیک،  شیمی ، زمین شناسی، زیست شناسی ،آمار، مدیریت اجرایی و پروژه مهندسی عمران 

  

 مدیریت امور کلاس ها و برنامه ریزی:                   
          
مدیریت امور کلاس ها و برنامه ریزی: آقای حیدری                    داخلی :244                        کارشناس مسئول برنامه ریزی:آقای شریعت منش     داخلی:281                             
مسئول بایگانی : آقای اسدپور                             داخلی : 295
مسئول امتحانات : خانم رشید مقدم                    داخلی :   255
خانم پویان مهرکارشناس آزمایشگاه:(شیمی)داخلی:    234-235 .
کارشناس آزمایشگاه (زمین-جغرافیا-فیزیک):آقای براتی داخلی : 239