رشته های مرکز بین المللی قشم
رشته های مقطع کارشناسی:

رشته

کد رشته

مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

10-22-13

مهندسی فناوری اطلاعات

13-22-13

علوم کامپیوتر

10-19-11

مهندسی کامپیوتر

17-22-13

مهندسی صنایع

12-14-13

اقتصاد کشاورزی

14-13-14

مهندسی کشاورزی-اقتصاد کشاورزی

13-13-14

علوم ومهندسی شیلات

41-11-14

مهندسی شیلات

35-11-14

شیلات-تکثیروپروش آبزیان

31-11-14

علوم و مهندسی محیط زیست

36-11-14

مهندسی منابع طبیعی محیط زیست

24-11-14

ریاضیات و کاربرد ها

32-11-11

آمار وکاربردها

13-17-11

شیی محض

20-14-11

زمین شناسی

11-16-11

زمین شناسی محض

10-16-11

زیست شناسی گیاهی

11-12-11

زیست شناسی عمومی

10-12-11

زیست شناسی

11-12-11

علوم ورزشی

15-15-12

علوم ورزشی-گرایش علوم زیستی در ورزش

40-15-12

علوم ورزشی-گرایش علوم انسانی در ورزش

41-15-12

تربیت بدنی خواهران

32-15-12

تربیت بدنی برادارن

33-15-12

تربیت بدنی وعلوم ورزشی

30-15-12

جغرافیا

17-16-12

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

65-16-12

علوم سیاسی

11-31-12

تاریخ

10-29-12

زبان وادبیات فارسی

20-13-12

مترجمی زبان انگلیسی

10-12-12

حقوق

10-23-12

الهیات-گرایش فقه ومبانی حقوق

63-20-12

فقه ومبانی حقوق اسلامی

22-20-12

حسابداری

10-14-12

مدیریت صنعتی

45-18-12

مدیریت بازرگانی

20-18-12

مدیریت جهانگردی

11-39-12

اقتصاد

33-21-12

علوم اقتصادی

26-21-12

 

 

 

رشته های مقطع کارشناسی ارشد :

رشته

کد رشته

مهندسی کامپیوتر نرم افزار

13- 15 11

حسابداری

12- 14 - 12

*تربیت بدنی و علوم ورزشی مدیریت ورزشی

37 15 -12

آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی ) گرایش تغییرات آب و هوایی

38 16 - 12

مدیریت فناوری اطلاعات کسب و کار الکترونیک

11 18 - 12

مدیریت بازرگانی بازاریابی

40 18 - 12

مدیریت MBA

47 18 - 12

مدیریت اجرایی بازاریابی و صادرات

53 18 - 12

مدیریت اجرایی استراتژیک

54 18 - 12

آموزش زبان انگلیسی

11 25 - 12

تاریخ تاریخ اسلام

17 29 - 12

مهندسی معماری

10 14 - 18

علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری

43 12 - 11

علوم جانوری گرایش بیوسیستماتیک جانوری

44 12 - 11

مدیریت ورزشی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی

25 15 -12

*زمین شناسی چینه نگاری و دیرینه شناسی

51 16 - 11

مدیریت اجرایی

46 18 - 12

مدیریت کسب و کار MBA کسب و کار بین المللی

21 18 - 12

مدیریت کسب و کار MBA بازاریابی

18 18 - 12

مدیریت کسب و کار MBA استراتژیک

17 18 - 12

مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی

75 -18 - 12

مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی

76 -18 - 12

علوم جانوری گرایش فیزیولوژی

23 12 - 11

علوم جانوری گرایش بیوسیستماتیک

24 12 - 11

مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی

39 -18 - 12

مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیکی

33 -18 - 12

مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک

34 -18 - 12

مدیریت بازرگانی گرایش کارآفرینی

36 -18 - 12

مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی

35 -18 - 12

مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی

12 -18 - 12

مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته

13 -18 - 12

مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش

14 -18 - 12

مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی

79 -18 - 12

مدیریت کسب و کار گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات

78 -18 - 12

مدیریت کسب و کار گرایش  عملیات زنجیره تامین

84 -18 - 12

مدیریت کسب و کار گرایش فناوری

85 -18 - 12

مدیریت کسب و کار گرایش مالی

77 -18 - 12

زیست شناسی جانوری گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی

55 12 - 11

علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی

36 16 - 11

زیست شناسی جانوری گرایش فیزیولوژی

56 12 - 11

زیست شناسی جانوری گرایش بیوسیستماتیک

57 12 - 11

 

 

رشته های مقطع دکتری  :

رشته

کد رشته

تاریخ تاریخ اسلام

09 29 - 12