حسابداري

بخش علمی مدیریت، اقتصاد و حسابداری سال تحصیلی (98-97)

کد رشته

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

---------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

 

جدول تطبیق

121413

حسابداری (مخصوص ورودیهای 97 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

جدول تطبیق

121413

حسابداری (مخصوص ورودیهای 86 تا 96)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

جدول تطبیق

121410

حسابداری (مخصوص ورودیهای 85 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

بيشتر