اقتصاد

بخش علمی مدیریت، اقتصاد و حسابداری سال تحصیلی (98-97)

کد رشته

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

-----

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

 

جدول تطبیق

122133

اقتصاد (مخصوص ورودیهای 96 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

جدول تطبیق

122126

علوم اقتصادی (مخصوص ورودیهای 95)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

جدول تطبیق

122113

علوم اقتصاد (نظری) (مخصوص ورودیهای 86 تا 95)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

122110

علوم اقتصاد (اقتصادنظری) (مخصوص ورودیهای 85 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

بيشتر