مدیریت

بخش علمی مدیریت، اقتصاد و حسابداری سال تحصیلی (98-97)

کد رشته

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

---------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

 

جدول تطبیق

121886

مدیریت بیمه

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

جدول تطبیق 

121880

مدیریت امور بانکی

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

جدول تطبیق

121883

مدیریت امورگمرکی

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

جدول تطبیق

121887

گردشگری

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

جدول تطبیق

121832

جهانگردی (فقط مخصوص ورودیهای 96)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

جدول تطبیق

123911

مدیریت جهانگردی (مخصوص ورودیهای 86 تا 95)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

جدول تطبیق

121843

مدیریت جهانگردی (مخصوص ورودیهای 85 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

جدول تطبیق

121810

مدیریت دولتی (مخصوص ورودیهای 94 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

جدول تطبیق

123411

مدیریت دولتی (مخصوص ورودیهای 86 تا 93)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

جدول تطبیق

121810

مدیریت دولتی (مخصوص ورودیهای 85 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

جدول تطبیق

121845

مدیریت صنعتی(مخصوص ورودیهای 94 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

جدول تطبیق

123811

مدیریت صنعتی (مخصوص ورودیهای 86 تا 93)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

121845

مدیریت صنعتی(مخصوص ورودیهای 85 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

121820

مدیریت بازرگانی (مخصوص ورودیهای 94 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

جدول تطبیق

123511

مدیریت بازرگانی (مخصوص ورودیهای 86 تا 93)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

121820

مدیریت بازرگانی (مخصوص ورودیهای 85 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

بيشتر