زیست شناسی

بخش علمی علوم پایه سال تحصیلی (98-97)

کد رشته

رشته های کارشناسی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

----

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

 

جدول تطبیق

111212

زیست شناسی سلولی و مولکولی(مخصوص ورودیهای 97 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

جدول تطبیق

111211

زیست شناسی گیاهی(مخصوص ورودیهای 96 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

جدول تطبیق

111211

زیست شناسی گیاهی(فقط مخصوص ورودیهای 95)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

جدول تطبیق

111240

زیست شناسی(علوم گیاهی)(مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

111230

زیست شناسی (مخصوص ورودیهای 95و 96)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

111210

زیست شناسی (عمومی) (مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

-----

رشته های کارشناسی ناپیوسته

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

 

جدول تطبیق

-----

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

 

جدول تطبیق

111241

آموزش علوم تجربی

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

جدول تطبیق

بيشتر