علوم تربیتی
علوم تربیتی

بخش علمی علوم تربیتی و روانشناسی سال تحصیلی (98-97)

کد رشته

رشته های کارشناسی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال اول

جدول تطبیق

-----------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

 

جدول تطبیق

121130

علوم تربیتی (مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

لیست ارائه دروس

پیش دبستانی و دبستانی

 

مدیریت برنامه ریزی آموزشی

 

تکنولوژی آموزشی

 

آموزش و پرورش کودکان با نیازهای ویژه آموزش

 

 

جدول تطبیق

121172

علوم تربیتی گرایش مدیریت برنامه ریزی آموزشی

(مخصوص ورودیهای 86 تا 94)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

جدول تطبیق

121120

علوم تربیتی گرایش مدیریت برنامه ریزی آموزشی

(مخصوص ورودیهای 85 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

121171

علوم تربیتی گرایش پیش دبستانی و دبستانی

 (مخصوص ورودیهای 86 تا 94)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

جدول تطبیق

121110

علوم تربیتی گرایش پیش دبستانی و دبستانی

(مخصوص ورودیهای 85 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

کد رشته

رشته های کارشناسی ناپیوسته

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

 

جدول تطبیق

-----------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

 

جدول تطبیق

121142

آموزش وپرورش ابتدایی

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

جدول تطبیق

121177

امور تربیتی

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

جدول تطبیق

121176

آموزش حرفه وفن

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

جدول تطبیق

بيشتر