مهندسی مدیریت پروژه- مهندسی مدیریت اجرایی

بخش علمی فنی مهندسی سال تحصیلی (98-97)

کد رشته

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

--------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

------------

 

جدول تطبیق

131112

مهندسی مدیریت اجرایی 

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

جدول تطبیق

131212

مهندسی مدیریت پروژه

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

جدول تطبیق

بيشتر