مهندسی صنایع

بخش علمی فنی مهندسی سال تحصیلی (98-97)

کد رشته

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

--------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

------------

 

جدول تطبیق

131412

مهندسی صنایع (مخصوص ورودیهای 92 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

جدول تطبیق

112215

مهندسی صنایع  (مخصوص ورودیهای 86 الی 91)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

جدول تطبیق

112211

مهندسی صنایع (مخصوص ورودیهای 85 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

جدول تطبیق

بيشتر