علوم کشاورزی- علوم دامی- تولیدات دام

بخش علمی علوم کشاورزی سال تحصیلی (98-97)

کد رشته

رشته ها کارشناسی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

-------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

----------

جدول تطبیق

141146

علوم دامی (مخصوص ورودیهای 97 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

جدول تطبیق

141137

مهندسی علوم دامی (مخصوص ورودیهای 95 و 96)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

141125

مهندسی کشاورزی علوم دامی(مخصوص ورودیهای 94 وقبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

141121

مهندسی علوم کشاورزی

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

جدول تطبیق

 

رشته کارشناسی ناپیوسته

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

--------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

-----------------

 

جدول تطبیق

141127

مهندسی تولیدات دامی

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

جدول تطبیق

بيشتر