مهندسی شیلات- زارعت - ژنتیک گیاهی

بخش علمی علوم کشاورزی سال تحصیلی (98-97)

کد رشته

رشته ها کارشناسی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

-------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

 

جدول تطبیق

141142

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

جدول تطبیق

141141

علوم و مهندسی شیلات (مخصوص ورودیهای 96 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

جدول تطبیق

141135

مهندسی شیلات (فقط مخصوص ورودیهای 95)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

جدول تطبیق

141131

مهندسی شیلات گرایش تکثیر و پرورش آبزیان(مخصوص ورودیهای 94 وقبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

141138

مهندسی زراعت و اصلاح نباتات (فقط مخصوص ورودیهای 95)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

جدول تطبیق

141133

مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات گرایش زراعت

(مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

بيشتر