ماشين هاي كشاورزي و مكانيزاسيون

بخش علمی علوم کشاورزی سال تحصیلی (98-97)

کد رشته

رشته ها کارشناسی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

-------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

 

جدول تطبیق

141511

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی(مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

جدول تطبیق

141534

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی خوشه انرژی(مخصوص ورودیهای 93 و 94)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

141510

مهندسی کشاورزی– مکانیزاسیون کشاورزی(فقط مخصوص ورودیهای 92)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

جدول تطبیق

141120

مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون(مخصوص ورودیهای 86 تا 92)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

بيشتر