مهندسی آب

بخش علمی علوم کشاورزی سال تحصیلی (98-97)

کد رشته

رشته ها کارشناسی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

-------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

 

جدول تطبیق

141411

علوم و مهندسی آب (مخصوص ورودیهای 93 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

جدول تطبیق

141410

مهندسی کشاورزی– آب (فقط مخصوص ورودیهای 92)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

جدول تطبیق

141123

مهندسی کشاورزی- آب و خاک(مخصوص ورودیهای 86 تا 92)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

جدول تطبیق

بيشتر