بخش علمی مدیریت، اقتصاد و حسابداری سال تحصیلی (97-96)

کد رشته

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

---------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

 

جدول تطبیق

121410

حسابداری (مخصوص ورودیهای 85 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

 

جدول تطبیق

121413

حسابداری  (مخصوص ورودیهای 86 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

 

 

بخش علمی مدیریت، اقتصاد و حسابداری سال تحصیلی (97-96)

کد رشته

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

---------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

 

جدول تطبیق

121810

مدیریت دولتی (مخصوص ورودیهای 94 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

 

جدول تطبیق

123411

مدیریت دولتی (مخصوص ورودیهای 86 تا 93)

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

 

جدول تطبیق

121810

مدیریت دولتی (مخصوص ورودیهای 85 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

 

جدول تطبیق

121845

مدیریت صنعتی(مخصوص ورودیهای 94 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

 

جدول تطبیق

123811

مدیریت صنعتی (مخصوص ورودیهای 86 تا 93)

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

 

121845

مدیریت صنعتی(مخصوص ورودیهای 85 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

 

121820

مدیریت بازرگانی (مخصوص ورودیهای 94 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

 

جدول تطبیق

123511

مدیریت بازرگانی (مخصوص ورودیهای 86 تا 93)

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

 

121820

مدیریت بازرگانی (مخصوص ورودیهای 85 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

 

123911

مدیریت جهانگردی (مخصوص ورودیهای 86 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

 

جدول تطبیق

121843

مدیریت جهانگردی (مخصوص ورودیهای 85 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

 

 

 

 

بخش علمی مدیریت، اقتصاد و حسابداری سال تحصیلی (97-96)

کد رشته

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

---------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

 

جدول تطبیق

122113

علوم اقتصاد نظری (مخصوص ورودیهای 86 تا 95)

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

 

122110

علوم اقتصاد نظری (مخصوص ورودیهای 85 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

 

 

 

بخش علمی علوم اجتماعی سال تحصیلی (97-96)

کد رشته

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

-----------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

 

جدول تطبیق

121617

جغرافیا (مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

 

جدول تطبیق

121665

جغرافیا و برنامه ریزی شهری (مخصوص ورودیهای 89 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

 

جدول تطبیق

121647

جغرافیا و برنامه ریزی شهری(مخصوص ورودیهای 88 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

 

جدول تطبیق

 

 

بخش علمی فنی مهندسی سال تحصیلی (97-96)

کد رشته

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

--------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

------------

 

جدول تطبیق

132217

مهندسی کامپیوتر (مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

جدول تطبیق

111510

مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)  (مخصوص ورودیهای 86 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 


جدول تطبیق

جدول تطبیق

151113

مهندسی کامپیوتر نرم افزار(چندبخشی) (مخصوص ورودیهای 86 تا 93)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

132210

مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار (مخصوص ورودیهای 93 و 94)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

جدول تطبیق