ملاقات حضوری
 ملاقات حضوری با ریاست دانشگاه جناب آقای
دکتر یزدان پناه
در تمام روزهای کاری و با هماهنگی قبلی از طریق دفتر ریاست دانشگاه


فکس مستقیم ریاست 0234201991
فکس دفتر ریاست 02334201530