مسئول اداره علمی
تلفن های سانترال
02334201087  -   02334201088  -  02334201533  -  02334201534