علوم کشاورزی- دامی- تولیدات دام

بخش علمی علوم کشاورزی سال تحصیلی (96-95)

کد رشته

رشته ها کارشناسی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

-------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

 

جدول تطبیق

141121

مهندسی علوم کشاورزی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع 

جدول تطبیق

141125

مهندسی کشاورزی (علوم دامی) (مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع  

جدول تطبیق

141137

مهندسی علوم دامی (مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع 

جدول تطبیق

 

رشته کارشناسی ناپیوسته

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

--------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

-----------------

 

جدول تطبیق

141127

مهندسی تولیدات دامی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع  

جدول تطبیق

بيشتر