نقاشی - مرمت بناهای تاریخی

علمی هنر و معماری سال تحصیلی (96-95)

کد رشته

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

--------------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

------------

------------

جدول تطبیق

181212

نقاشی گرایش نقاشی عمومی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع  

جدول تطبیق

181213

نقاشی (مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع 

جدول تطبیق

181510

مرمت و احیای بناهای تاریخی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع
(اصلاحیه 3/9/95)

وضعیت منابع  

جدول تطبیق

بيشتر