کتابت و نگارگری

علمی هنر و معماری سال تحصیلی (96-95)

کد رشته

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

--------------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

------------

------------

جدول تطبیق

181025

کتابت و نگارگری- گرایش خوشنویسی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع  

جدول تطبیق

181026

کتابت و نگارگری- گرایش طراحی سنتی و تذهیب

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع  

جدول تطبیق

181027

کتابت و نگارگری- گرایش نگارگری

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع  

جدول تطبیق

181028

کتابت و نگارگری- گرایش خیالی نگارگری

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع  

جدول تطبیق

181011

کتابت و نگارگری (مخصوص وردیهای 95 و بعد)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع 

جدول تطبیق

بيشتر