فرش

علمی هنر و معماری سال تحصیلی (96-95)

کد رشته

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

--------------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

------------

------------

جدول تطبیق

181023

فرش- گرایش طراحی فرش

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع  

جدول تطبیق

181024

فرش- گرایش بافت و مرمت فرش

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع  

جدول تطبیق

181010

فرش (مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع 

جدول تطبیق

بيشتر