هنر صناعی

علمی هنر و معماری سال تحصیلی (96-95)

کد رشته

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

--------------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

------------

------------

جدول تطبیق

181017

هنرهای صناعی- گرایش آبگینه

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع  

جدول تطبیق

181018

هنرهای صناعی- گرایش سفال

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع  

جدول تطبیق

181019

هنرهای صناعی- گرایش فلز

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع  

جدول تطبیق

181020

هنرهای صناعی- گرایش کاشی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع  

جدول تطبیق

181021

هنرهای صناعی- گرایش منبت ومعرق

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع 

جدول تطبیق

181022

هنرهای صناعی- گرایش نساجی سنتی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع  

جدول تطبیق

181033

هنرهای صناعی (مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع 

جدول تطبیق

بيشتر