علوم وصنايع غذايي

بخش علمی علوم کشاورزی سال تحصیلی (96-95)

کد رشته

رشته ها کارشناسی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

-------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

 

جدول تطبیق

141132

مهندسی کشاورزی- علوم وصنایع غذایی (مخصوص ورودیهای 92 و قبل)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

 وضعیت منابع 

جدول تطبیق

141119

علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) (مخصوص ورودیهای 93 و بعد)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع  

جدول تطبیق

بيشتر