ترويج و آموزش كشاورزي

بخش علمی علوم کشاورزی سال تحصیلی (96-95)

کد رشته

رشته ها کارشناسی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

-------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

 

جدول تطبیق

141130

مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی گرایش زراعت

(مخصوص ورودیهای 93 و قبل)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع  

جدول تطبیق

141134

مهندسی کشاورزی- ترویج و آموزش کشاورزی (مخصوص ورودیهای 94)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع  

جدول تطبیق

141139

ترویج و آموزش کشاورزی  (مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع

جدول تطبیق

بيشتر