مهندسي مكانيك

بخش علمی فنی مهندسی سال تحصیلی (96-95)

کد رشته

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

--------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

------------

 

جدول تطبیق

131510

مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

 وضعیت منابع

جدول تطبیق

131513

مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

 وضعیت منابع 

131515

مهندسی مکانیک گرایش جامدات

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

 وضعیت منابع 

131517

مهندسی مکانیک (مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

 وضعیت منابع

بيشتر