مهندسی مواد

بخش علمی فنی مهندسی سال تحصیلی (96-95)

کد رشته

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

--------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

------------

 

جدول تطبیق

131516

مهندسی متالورژی صنعتی (مخصوص ورودیهای 94 و قبل) 

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

  وضعیت منابع

جدول تطبیق

132111

مهندسی مواد و متالورژی(مخصوص ورودیهای 95 و بعد آن) 

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

  وضعیت منابع

جدول تطبیق

بيشتر