مهندسی شیمی

بخش علمی فنی مهندسی سال تحصیلی (96-95)

کد رشته

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

--------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

------------

 

جدول تطبیق

131710

مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی (مخصوص ورودیهای 92 و قبل) 

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

 وضعیت منابع

جدول تطبیق

131713

مهندسی شیمی گرایش صنایع پالایش،پتروشیمی وگاز

(مخصوص ورودیهای 92 و قبل) 

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

 وضعیت منابع 

جدول تطبیق

131715

مهندسی شیمی (مخصوص ورودیهای 93 و بعد)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

 وضعیت منابع 

جدول تطبیق

بيشتر