فیزیک

بخش علمی علوم پایه سال تحصیلی (96-95)

کد رشته

رشته های کارشناسی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

--------------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

-------------- 

جدول تطبیق

111320

فیزیک (هسته ای) (مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع 

جدول تطبیق

111337

فیزیک (اتمی و مولکولی) (مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع 

111338

فیزیک (حالت جامد) (مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع  

111331

فیزیک (مخصوص ورودیهای 95 و بعد آن)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع 

جدول تطبیق

بيشتر