زمین شناسی

بخش علمی علوم پایه سال تحصیلی (96-95)

کد رشته

رشته های کارشناسی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

--------------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

----------- 

جدول تطبیق

111610

زمین شناسی (محض)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

 وضعیت منابع 

جدول تطبیق

111640

زمین شناسی (کاربردی)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

 وضعیت منابع 

جدول تطبیق

111611

زمین شناسی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع  

جدول تطبیق

بيشتر