آمار

بخش علمی علوم پایه سال تحصیلی (96-95)

کد رشته

رشته های کارشناسی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

--------------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

---------- 

جدول تطبیق

111710

آمار

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

 وضعیت منابع 

جدول تطبیق

111713

آمار و کاربردها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

 وضعیت منابع 

جدول تطبیق

بيشتر