علوم تربیتی

بخش علمی علوم تربیتی و روانشناسی سال تحصیلی (96-95)

کد رشته

رشته های کارشناسی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

-----------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

------- 

جدول تطبیق

121120

علوم تربیتی گرایش مدیریت برنامه ریزی آموزشی (مخصوص ورودیهای 85 و قبل)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع  

جدول تطبیق

121172

علوم تربیتی گرایش مدیریت برنامه ریزی آموزشی(چندبخشی) (مخصوص ورودیهای 86 و بعد)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع  

121110

علوم تربیتی گرایش پیش دبستانی و دبستانی (مخصوص ورودیهای 85 و قبل)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع  

جدول تطبیق

121171

علوم تربیتی گرایش پیش دبستانی و دبستانی (چندبخشی) (مخصوص ورودیهای 86 و بعد)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع  

121130

علوم تربیتی (مخصوص ورودیهای 95 و بعد آن)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع 

جدول تطبیق

کد رشته

رشته های کارشناسی ناپیوسته

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم 

جدول تطبیق

-----------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

-----------

جدول تطبیق

121142

آموزش وپرورش ابتدایی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع  

جدول تطبیق

121177

امور تربیتی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع 

جدول تطبیق

121176

آموزش حرفه وفن

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع  

جدول تطبیق

بيشتر